مطالعه و آزمایش فرآیند شکل دهی با استفاده از پرتو لیزر در ورقهای آلومینیوم به ضخامت های مختلف

مطالعه و آزمایش فرآیند شکل دهی با استفاده از پرتو لیزر در ورقهای آلومینیوم به ضخامت های مختلف

فرآیند شکل‌دهی با لیزر
فرآیند شکل‌دهی با استفاده از لیزر
مکانیزم‌های شکل‌دهی با پرتو لیزر
فرآیند شکل دهی در ورقهای آلومینیوم
مکانیزم‌های شکل‌دهی در ورقهای آلومینیوم
طبقه بندی فرآیند شکل دهی با لیزر
شکل‌دهی چندپاسه‌ ورق‌های آلومینیم با لیزر

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

مطالعه و آزمایش فرآیند شکل دهی با استفاده از پرتو لیزر در ورقهای آلومینیوم به ضخامت های مختلف

 

 

 

 

 

 

چکیده:

فرآیند شکل‌دهی با لیزر، به‌خصوص در سال‌های اخیر، به‌طور گسترده‌ای موردتوجه قرار گرفته است. در این فرآیند، با تابش پرتو لیزر بر سطح ورق، که با ایجاد یک گرمایش موضعی سریع و متعاقب آن سرمایش ناحیه‌ حرارت‌دیده همراه است، شکل‌دهی انجام می‌شود. هرچند، نحوه توزیع دمایی القا شده بر اثر تابش پرتو لیزر در قطعه، مشخص‌کننده‌ نوع مکانیزم شکل‌دهی است. بسته به انتخاب اندازه‌ پارامترهای تاثیرگذار بر فرآیند، مکانیزم و نحوه‌ تغییرشکل ورق متفاوت می‌باشد. در این رابطه، سه مکانیزم گرادیان دمایی، کمانش و کوتاه‌کردن معرفی شده است.درراستای اهداف این پایان نامه، مطالعه اثر پارامترهای مختلف بر زاویه خمش، پیش بینی شده و مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 سپس خمش ورقهای فلزی با استفاده از پرتو لیزر به صورت کوپل حرارتی – مکانیکی در نرم افزار اجزای محدود ABAQUS مدلسازی شده و شبیه سازی با تغییر پارامترهایی از قبیل قطر پرتو،سرعت عبور پرتو، ضخامت ورق، توان لیزر و تعداد پاس مورد بررسی قرار گرفته است. ادامه پژوهشهای انجام گرفته به صورت تجربی بوده و براساس طراحی آزمایش ارائه شده، پنج پارامتر(توان لیزر، سرعت عبور پرتو لیزر، قطر اشعه،ضخامت ورق، تعدادپاس) از پارامترهای موثردر فرآیند بررسی شده است. سپس جهت ارزیابی، تاثیر توان لیزر، سرعت عبور پرتو لیزر و ضخامت ورق و تعداد پاس بر روند افزایش زاویه خمش به وسیله دیاگرامها و نمودارها به کمک نرم افزار Design Expert بررسی شده است. مطالعه بعدی، به تاثیر زمان توقف یا مدت زمان سرمایش بین پاسها می پردازد.نتایج بررسی ها نشان داد که از میان متغیرهای یاد شده، تعداد پاس و توان لیزر رابطه مستقیم و ضخامت ورق، قطر پرتو و سرعت اسکن به ترتیب رابطه عکس با زاویه نهایی خم دارد.

 

 

 

واژگان کلیدی:

روش المان محدود

مکانیزم‌های شکل‌دهی

تاثیر پارامترهای فرآیندی

فرآیند شکل‌دهی با استفاده از لیزر

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل 1 1

1-1- مقدمه 2

1-2- انواع فرآیندهای شکل‌دهی 2

1-2-1- فرآیندهای خم‌کاری 3

1-2-1-2- خم‌کاری ترمومکانیکی3

1-3- فرآیند شکل‌دهی با لیزر 4

1-4- مزایای شکل دهی با استفاده از پرتو لیزر6

1-5- موارد کاربرد فرآیند شکل دهی با لیزر.6

1-6- نگاهی گذرا بر پژوهش‌های پیشین 8

1-7- روش اجزای محدود 11

1-8- شبیه سازی فرآیندشکل دهی با لیزر به روش المان محدود 12

1-9 – اهداف پایان نامه.11

1 -10- ساختار این پایان نامه 14

 

فصل 2 13

2-1- مقدمه.14

2-2- طبقه بندی فرآیند شکل دهی با لیزر.14

2-2-1- شکل دهی دو بعدی با لیزر14

2-2-2- شکل دهی سه بعدی با لیز.15

2-3- مکانیزم های شکل دهی با لیزر15

2-3-1- مکانیزم گرادیان دمایی 18

2-3-2- مکانیزم کمانش 20

2-3-3- مکانیزم کوتاه کردن 21

2-4- مدلهای تحلیلی برای پیشبینی مقدار تغییرشکل 23

2-4-1- مکانیزم گرادیان دمایی 23

2-4-2- مکانیزم کمانش 25

2-5- مطالعه روش های تجربی بررسی فرآیند شکل دهی با لیزر22

2-5- مقدمه 25

2-5-1- پارامترهای انرژی لیزر 25

2-5-2- پارامترهای فیزیکی 27

2-5-3- مشخصه‌های هندسی ورق 28

2-6- اثر شرایط گیرهبندی بر مقدار زاویه خم 29

2-6-1- گیره‌بندی از نوع یک سرگیردار 29

2-6-2- گیره‌بندی از نوع V شکل 32

2-7- نتیجه‌گیری32

2-8- پیشنهادهایی برای ادامه‌ کار 36

 

فصل3- روش انجام شبیه سازی عددی فرآیند34

3-1- مقدمه.35

3-2- تعریف مساله.35

3-3- مدل اجزای محدود36

3-3-1- ترسیم هندسه مدل36

3-3-2- تعریف مشخصات ماده37

3-3-3- اعمال شرایط مرزی37

3-3-3-1- شرایط مرزی حرارتی38

3-3-3-2- شرایط مرزی مکانیکی38

3-3- 4- بارگذاری حرارتی39

3-3-5- شبکه بندی مدل.39

3-4-تحلیل اجزای محدود فرآیند40

3-4-1- کانتور توزیع دمایی ورق.40

3-4-2- کانتور جابجایی ورق45

 

فصل 4- روش انجام آزمایش های تجربی50

4-1- مقدمه51

4-2- تجهیزات آزمایش51

4-2-1- فرآیند شکل دهی با استفاده از لیزر51

4-2-1-1- آزمایش های اولیه و استفاده از ورق های بدون پوشش51

4-2-1-2- آزمایش های تجربی روی ورق های پوشش داده شده52

4-2-2- فرآیند شکل دهی با لیزر به همراه نیروی کمکی.55

 

فصل 5- انجام آزمایش تجربی و شبیه سازی عددی و استخراج نتایج آن58

5-1- مقدمه59

5-2- طراحی آزمایش59

5-3- طراحی آزمایش به روش عاملی.59

5-4- طراحی آزمایش به روش رویه پاسخ60

5-4-1- طراحی ترکیب مرکزی61

5-5- آزمایش های تجربی.62

5-5-1- طراحی آزمایش به روش ترکیب مرکزی62

5-5-2- انتخاب مدل برازش.64

5-5-3- تاثیر پارامترهای فرآیند66

5-5-4- تحلیل واریانس نتایج آزمایش.72

5-5-5- تعیین رابطه نهایی زاویه خمش.74

5-6- صحت سنجی شبیه سازی عددی فرآیند75

5-6-1- مقایسه نتایج تجربی و عددی.75

5-7- شبیه سازی عددی78

5-7-1- طراحی آزمایش به روش عاملی78

5-7-2- انتخاب مدل برازش85

5-7-3- تاثیر پارامترهای فرآیند86

5-7-4- تحلیل واریانس نتایج شبیه سازی89

5-7-5- تعیین رابطه نهایی زاویه خمش92

5-8- وقوع خمش منفی.93

5-9- فرآیند شکل دهی با لیزر به همراه نیروی کمکی.94

5-10- بررسی عددی تاثیر برخی از متغیرهای آزمایش.96

5-10-1- اثر نرخ تغذیه.96

5-10-2- اثر مقدار زمان توقف در شکل دهی چند پاسه با لیزر.97

5-10-3- بررسی نوع استراتژی اسکن پرتو.99

 

فصل 6- نتیجه گیری و پیشنهاد.102

6-1- نتیجه گیری.103

6-2- پیشنهادهایی برای ادامه کار.104

مراجع105

 

 

 

فهرست جدول‌ها

 جدول 2-1 : مکانیزم‌های فرآیند شکل‌دهی با استفاده از پرتو لیزر. 20

جدول 3-1: مشخصات فیزیکی و مکانیکی آلومینیوم در محدوده دمایی 204.4-37.8 37

جدول 3-2 : مشخصات فیزیکی و مکانیکی آلومینیوم در محدوده دمایی 426.7-260 37

جدول 4-1 : ضریب جذب چند ماده به ازای دو طول موج مختلف لیزر52

جدول 4-2 : مشخصات لیزر مورد استفاده درآزمایشهای تجربی53

جدول5-1 : عامل های مورد بررسی و سطوح آن63

جدول 5-2 : داده های آزمایش صورت گرفته با اعمال ترتیب تصادفی.63

جدول 5-3 : مدلهای رایج برازش65

جدول 5-4 : مجموع مربعات مدلها.65

جدول 5-5 : بررسی کلی مدلها66

جدول 5-6 : تحلیل واریانس مدل 2FI استفاده شده74

جدول 5-7 : عامل های مورد بررسی و سطوح آن78

جدول 5-8 : داده های حاصل از شبیه سازی عددی فرآیند.78

جدول 5-9 : فهرست توابع تبدیل توانی رایج85

جدول 5-10 : تحلیل واریانس مدل 2FI.91

جدول 5-11 : مقادیر کدبندی شده عامل A 92

 

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل 1-1 : طبقه‌بندی فرآیندهای شکل‌دهی 2

شکل 1-2 : فرآیند شکل‌دهی با لیزر به‌منظور ایجاد خم مستقیم ساده 4

شکل 1-3 : تاریخچه‌ فرآیند شکل‌دهی با لیزر .5

شکل 2-1: نمونه ای از شکل دهی دو بعدی ورقهای فلزی با لیزر.14

شکل 2-2: نمونه ای از شکل دهی سه بعدی ورقهای فلزی با لیزر. 15

شکل 2-3 : مراحل فرآیند شکل‌دهی با لیزر توسط مکانیزم گرادیان دمایی .17

شکل 2-4 : مراحل فرآیند شکل‌دهی با لیزر توسط مکانیزم کمانش 19

شکل 2-5 : مراحل فرآیند شکل‌دهی با لیزر توسط مکانیزم کوتاه کردن 20

شکل 2-6 : نیروها و ممان‌ها در مدل دولایه‌ای ولرتسن 22

شکل 2-7 :اثر پارامترهای لیزر 24

شکل 2-8 : تاثیر شاخص اثرگرمایی بر زاویه خم 25

شکل 2-9 : تاثیر پارامترهای هندسی ورق بر زاویه خم 26

شکل 2-10 : گیره‌بندی یک سرگیردار 26

شکل 2-11 : شمایی از هندسه‌ پرتو تابشی در شرایط گیره‌بندی یک سرگیردار 27

شکل 2-12 : اثر زاویه‌ خم بر مساحت پرتو تابشی 28

شکل 2-13 : انرژی موثر تابشی به‌ازای افزایش زاویه‌ خم 29

شکل 2-14 : گیره‌بندی V‌شکل 29

شکل 2-15 : شمایی از هندسه‌ پرتو تابشی در شرایط گیره‌بندی ساده 30

شکل 2-16 : اثر زاویه‌ خم بر مساحت پرتو تابشی 31

شکل 2-17 : انرژی موثر تابشی به‌ازای زاویه‌ خم .31

شکل 3-1: مدل ترسیم شده در نرم افزار36

شکل 3-2 : گیره بندی ورق به شیوه یک سر گیردار.38

شکل 3-3 : اعمال بار حرارتی در یک مرحله از حرکت گسسته پرتو.39

شکل 3-4 : شبکه بندی ترکیبی مدل40

شکل 3-5 : کانتور توزیع دمایی ورق آلومینیوم در نرم افزارABAQUS 45

شکل 3-6 : کانتور جابجایی ورق آلومینیوم در نرم افزارABAQUS.49

شکل 4-1 : نمونه های آزمایش ورق آلومینیوم.53

شکل 4-2 : پوشش دهی گرافیتی ورق آلومینیوم53

شکل 4-3 : دستگاه لیزر مورد استفاده در آزمایش تجربی54

شکل 4-4 : ورقهای آلومینیوم در حین فرآیند شکل دهی با لیزر54

شکل 4-5 : دستگاه اندازه گیری CMM 55

شکل 4-6 : شکل مجموعه قید ساخته شده56

شکل 4-7 : مدار هیدرولیکی مکانیزم اعمال نیروی خارجی.56

شکل 4-8 : دستگاه لیزر مورد استفاده در آزمایش تجربی.57

شکل 4-9 : قطعه خم شده .57

شکل 5-1 : نقاط طراحی در روش طراحی ترکیب مرکزی.62

شکل 5-2 : رابطه بین عوامل ورودی و پاسخ.68

شکل 5-3 : دیاگرام دوتایی عوامل متغیر بر زاویه خمش.71

شکل 5-4 : نمودار احتمال نرمال مقادیر باقیمانده72

شکل 5-5 : نمودار مقادیر باقیمانده در برابر مقادیر برازش یافته73

شکل 5-6 : نمودار مقادیر باقیمانده مدل به شماره آزمایش.75

شکل5-7 : مقایسه مقادیر تجربی و نتایج شبیه سازی ( نمودارهای الف تا ت).77

شکل 5-8 : نمودار باکس کاکس86

شکل 5-9 : رابطه بین عوامل ورودی و پاسخ ( شکلهای الف تا ت ) 89

شکل 5-10 : نمودار احتمال نرمال مقادیر باقیمانده.90

شکل 5-11 : نمودار مقادیر باقیمانده در برابر مقادیر برازش یافته.90

شکل 5-12 : نمودار مقادیر پیش بینی شده به مقادیر واقعی آزمایش93

شکل5-13: جابجایی لبه آزاد ورق.94

شکل 5-14 : جابجایی لبه آزاد ورق در فرآیندهای شکل دهی با / بدون نیروی کمکی.95

شکل5-15 : زاویه خم ورق در فرآیند های شکل دهی با / بدون نیروی کمکی96

شکل 5-16: نمودار جابجایی لبه آزاد به ازای نرخ تغذیه.97

شکل 5-17 : نمودار زاویه خمش به ازای مدت زمان توقف98

شکل 5-18 : نمودار بیشینه دمای ورق به ازای مدت زمان توقف.99

شکل 5-19 : استراتژی های مختلف اسکن پرتو لیزرa)) مستقیم b))  متناوب c)) خط چینی100

شکل 5-20 : جابجایی لبه آزاد ورق در حین فرآیند به ازای استراتژی متفاوت اسکن101

شکل 5-21: توزیع دمایی قطعه در راستای خط اسکن101

 

 

 

 

 

 

 

 • گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت ملی صنایع پتروشیمی (نگهداشت کاران)

  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت ملی صنایع پتروشیمی (نگهداشت کاران) مقررات مالی گزارشات مالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت ملی صنایع پتروشیمی (نگهداشت کاران) انجام گزارش کارآموزی رشته حسابداری خرید گزارش کارآموزی رشته…

 • پاورپوینت سرطان پستان و علائم خطر

  پاورپوینت سرطان پستان و علائم خطر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت سرطان پستان و علائم خطر  جهت رشته ی پزشکی در قالب 20 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

 • مسیریابی در شبکه های WSN

  مسیریابی در شبکه های WSN مسیریابی در شبکه‌ شبکه های حسگر بیسیم مسیریابی در شبکه‌های حسگر بیسیم مسیریابی در شبکه های WSN دانلود مقالات رشته کامپیوتر دانلود مقالات کامپیوتر رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته کامپیوتر مسیریابی در شبکه…

 • پاورپوینت راجب کسب و کار

  پاورپوینت راجب کسب و کار پاورپوینت کسب و کار پاورپوینت آمورشی کسب و کار دانلود پاورپینت راجب کسب و کار پاورپوینت راجب کسب و کار و خلق ثروت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کسب و کار جهت رشته کسب…

 • بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران (201 صفحه)

  بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران (201 صفحه) دانلود پایان نامه رشته روانشناسی دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن كریم هوش همسران رضایت زناشویی ارتباط میان…

 • دانلود پاورپوینت کنترل کیفیت لاستیک و پلاستیک و روش های تزریق

  دانلود پاورپوینت کنترل کیفیت لاستیک و پلاستیک و روش های تزریق پاورپوینت مبانی کنترل کیفیت پاورپوینت در مورد کنترل کیفیت پاورپوینت کنترل کیفیت جامع پاورپوینت کنترل کیفیت پلاستیک رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کنترل کیفیت لاستیک و پلاستیک و…

 • پاورپوینت روانشناسی رشد

  پاورپوینت روانشناسی رشد پاورپوینت روان شناسی رشد پیشرفته پاورپوینت روان شناسی رشد لورا برک پاورپوینت روان شناسی رشد کودک پاورپوینت روان شناسی رشد چیست پاورپوینت روانشناسی رشد ppt پاورپوینت مبانی روانشناسی رشد ppt رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت روانشناسی…

 • ارایه یک روش جدید خوشه بندی مبتنی بر انرژی خودسازمانده با استفاده از شبکه عصبی SOM به منظور کاهش مصرف انرژی درشبکه های حسگر بی سیم

  ارایه یک روش جدید خوشه بندی مبتنی بر انرژی خودسازمانده با استفاده از شبکه عصبی SOM به منظور کاهش مصرف انرژی درشبکه های حسگر بی سیم شبکه عصبی SOM پروتكل‌ مسیریابی مبتنی بر خوشه‌بندی پروتكل خوشه‌بندی مبتنی بر انرژی خودسازمانده…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادی و شادکامی 35 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادی و شادکامی 35 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه شادی و شادکامی مبانی نظری شادی و شادکامی پیشینه تحقیق شادی و شادکامی پیشینه داخلی شادی و شادکامی پیشینه خارجی شادی و شادکامی…

 • دانلود پاورپوینت اصول مذاکره

  دانلود پاورپوینت اصول مذاکره رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اصول مذاکره جهت رشته عمومی در 56 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       مذاکره عمل يا فرآيند  گفتگو با ديگری…

 • پیش بینی میزان انطباق رفتار مدیران با سبک رهبری معنوی از طریق نمره فاصله قدرت

  پیش بینی میزان انطباق رفتار مدیران با سبک رهبری معنوی از طریق نمره فاصله قدرت فاصله قدرت در سازمان فاصله قدرت هافستد شاخص فاصله قدرت سبک رهبری معنوی پیش بینی سبک رهبری معنوی رابطه فاصله قدرت و سبک رهبری معنوی…

 • دانلود پاورپوینت ازمایش خزش و سختی

  دانلود پاورپوینت ازمایش خزش و سختی پاورپوینت انجام ازمایش خزش و سختی پاورپوینت تحلیل ازمایش خزش و سختی پاورپوینت درباره ی ازمایش خزش و سختی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ازمایش خزش و سختی در قالب 17 اسلاید و…

 • دانلود پاورپوینت اصول حسابداری 2

  دانلود پاورپوینت اصول حسابداری 2 رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اصول حسابداری 2 جهت رشته حسابداری در 404 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       مقدمه: تاكيد بر سيستم  حسابداری…

 • مبانی و ادله دفاع مشروع در قانون و منابع اسلامی و پیشینه آن در حقوق ایران

  مبانی و ادله دفاع مشروع در قانون و منابع اسلامی و پیشینه آن در حقوق ایران پیشینه و تاریخچه دفاع مشروع دفاع مشروع در حقوق ایران دفاع مشروع در فقه پایان نامه دفاع مشروع دفاع مشروع قانون جدید دفاع مشروع…

 • پاورپوینت شرکتهای کارگزاری و سپرده گذاری مرکزی

  پاورپوینت شرکتهای کارگزاری و سپرده گذاری مرکزی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با شرکتهای کارگزاری و سپرده گذاری مرکزی جهت رشته کاریابی و کارآفرینی در قالب 28 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و…

 • پروپوزال طراحی الگوی ارزیابی عملکرد با تکنیک تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

  پروپوزال طراحی الگوی ارزیابی عملکرد با تکنیک تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی مدل ارزیابی عملکرد سازمان مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی انواع مدل های ارزیابی عملکرد کارکنان پروپوزال ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد سازمان پروپوزال ارزیابی عملکرد سازمان…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت 29 صفحه

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت 29 صفحه کلمات کلیدی : پیشینه ترک خدمت مبانی نظری ترک خدمت ادبیات نظری ترک خدمت چارچوب نظری ترک خدمت پیشینه تحقیق ترک خدمت پیشینه پژوهش ترک خدمت پیشینه داخلی ترک خدمت…

 • اصول حقوقی موجود بر تنگه های بین المللی

  اصول حقوقی موجود بر تنگه های بین المللی رژیم حقوقی تنگه هرمز پایان نامه رژیم حقوقی تنگه هرمز تنگه هرمز از دیدگاه كنوانسیون 1982 حقوق دریاها تنگه هرمز از دیدگاه كنوانسیون 1958 حقوق دریاها تنگه هرمز از دیدگاه كنوانسیون 1982…

 • پاورپوینت آشنایی با تعادل اسيد و باز

  پاورپوینت آشنایی با تعادل اسيد و باز رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با تعادل اسيد و باز جهت رشته شیمی در قالب 14 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

 • ماهیت مهارت حل مسئله و تشریح آن از دیدگاه های مختلف

  ماهیت مهارت حل مسئله و تشریح آن از دیدگاه های مختلف فرایند حل مسئله مراحل فرآیند حل مسئله فرایندهای حل مسئله تحقیق کامل در مورد حل مسئله فرآيند حل مسئله از ديدگاه گلد فريد مفهوم حل مسئله از ديدگاه هاي…

 • پاورپوینت شناخت lcann

  پاورپوینت شناخت lcann پاورپوینت شناخت lcann دانلود آشنایی با lcann پاورپوینت شناخت lcann و ورود به آن دانلود پاورپوینت شناخت lcann رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت شناخت lcann جهت رشته کامپیوتر در قالب 32 اسلاید و با فرمت pptx…

 • بررسی و تشریح پتانسیل جاذبه های گردشگری شهرستان شوش

  بررسی و تشریح پتانسیل جاذبه های گردشگری شهرستان شوش جاذبه های گردشگری شهرستان شوش بررسی جاذبه های گردشگری شهرستان شوش پتانسیل جاذبه های گردشگری شهرستان شوش معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان شوش دانلود تحقیق جاذبه های گردشگری شوش رفتن به…

 • پاورپوينت درس اول فارسی هشتم ابتدايی مبحث پيش از اينها

  پاورپوينت درس اول فارسی هشتم ابتدايی مبحث پيش از اينها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت درس اول فارسی هشتم ابتدايی مبحث پيش از اينها در قالب 11 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت…

 • رابطه بین الگوی تکراری هندسی منبرهای چوبی با مفاهیم سمبلیک در هنر اسلامی

  رابطه بین الگوی تکراری هندسی منبرهای چوبی با مفاهیم سمبلیک در هنر اسلامی بررسی هندسی نقوش بررسی نقوش منبر مساجد اصفهان بررسی نقوش هندسی منبرهای تاریخی بررسی نقوش اسلامی منبرهای مساجد اصفهان دسته بندی و گونه شناسی نقوش منبر مسجد…

 • پاورپوینت علل خشک شدن زاینده رود

  پاورپوینت علل خشک شدن زاینده رود پاورپوینت خشک شدن زاینده رود پاورپوینت توصیف زاینده رود پاورپوینت اهمیت زاینده رود پاورپوینت اهمیت جاری بودن زاینده رود پاورپوینت زاینده رود پاورپوینت اصفهان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت چرا زاینده رود خشک…

 • بررسی بغی از نگاه شیعه و حقوق ایران

  بررسی بغی از نگاه شیعه و حقوق ایران دانلود مقاله بغی دانلود مقاله محاربه دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی بغی از نگاه شیعه و حقوق ایران بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران جرم بغی در…

 • پاورپوینت آموزه های الهی درس نهم آشنایی با سوره ها

  پاورپوینت آموزه های الهی درس نهم آشنایی با سوره ها پاورپوینت درس نهم آشنایی با سوره ها دانلود پاورپوینت درس نهم آشنایی با سوره ها پاورپوینت درباره درس نهم آشنایی با سوره ها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزه…

 • پاورپوینت معماری بخش بستری بیمارستان

  پاورپوینت معماری بخش بستری بیمارستان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت معماری بخش بستری بیمارستان جهت رشته ی معماری در قالب 57 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       اصلی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل بیرونی 33 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل بیرونی 33 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه منبع کنترل بیرونی مبانی نظری منبع کنترل بیرونی پیشینه تحقیق منبع کنترل بیرونی پیشینه داخلی منبع کنترل بیرونی پیشینه خارجی منبع کنترل بیرونی…

 • مدل های موجود در حوزه مطالعات اخلاق مدیریت

  مدل های موجود در حوزه مطالعات اخلاق مدیریت مدیریت رحمانی درقرآن پایان نامه اخلاق پایان نامه در مورد اخلاق مدل اخلاق کسب و کار کولینز مدل تصمیم‌گیری اخلاقی جونز مدل‌های مطالعات اخلاق مدیریت مديريت مبتني بر رشد از ديدگاه قرآن…

 • پاورپوینت آشنایی با AHP فازی

  پاورپوینت آشنایی با AHP فازی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با AHP فازی جهت رشته گوناگون در قالب 19 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       تصمیم‌گیری چند…

 • دیدگاه ها و نظریه های امنیت عاطفی

  دیدگاه ها و نظریه های امنیت عاطفی دیدگاه های امنیت عاطفی نظریه های امنیت عاطفی علل موثر بر امنیت عاطفی امنیت عاطفی در زندگی زناشویی امنیت عاطفی در بین همسران تحقیق در مورد امنیت عاطفی زوجین تحقیق کامل در مورد…

 • دانلود فصل هشتم پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی با عنوان نظریه بروکراسی ماکس وبر

  دانلود فصل هشتم پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی با عنوان نظریه بروکراسی ماکس وبر پاورپوینت مدیریت آموزشی پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی پاورپوینت نظریه بروکراسی ماکس وبر فصل هشتم پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی رفتن به سايت اصلي دانلود فصل هشتم پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی با عنوان…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عوامل استرس زای چالشی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عوامل استرس زای چالشی فصل دوم پایان نامه عوامل استرس زای چالشی مبانی نظری عوامل استرس زای چالشی پیشینه تحقیق عوامل استرس زای چالشی پیشینه پژوهش عوامل استرس زای چالشی پیشینه نظری عوامل استرس زای…

 • پاورپوینت چفد ها و طاق ها

  پاورپوینت چفد ها و طاق ها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت چفد ها و طاق ها جهت رشته ی معماری در قالب 57 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …